Menu

Vedtægter

TOLNE-MOSBJERG IF

STIFTET 1968

§1

NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED

Foreningens navn er Tolne-Mosbjerg Idrætsforening (TMI) - beliggende på Stenderupvej 200 - foreningen er hjemmehørende i Sindal Kommune.
En sammenslutning af Tolne og Mosbjerg idrætsforeninger.
Foreningens formål er at samle Tolne-Mosbjergs og omegns ungdom og andre interesserede til idræt. Endvidere at skabe glæde ved samværet omkring sporten, på tværs af evner, ambitioner og køn.
TMI er desuden tilknyttet DIF, DGI samt diverse specialforbund og underkastet disse til enhver tid gældende love og bestemmelser

 
§2 BESTYRELSEN

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 menige medlemmer. Disse 7 vælges på generalforsamlingen, og konstituerer sig på førstkommende møde.
Formanden leder TMI´s anliggender i foreningen med bestyrelsen. Under formandens forfald, træder næstformanden i et og alt i hans sted.
Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder og generalforsamling. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen er ansvarlig for hele foreningens samlede regnskab og budget.

Til at forpligtige foreningen kræves underskrift af formanden i forbindelse med enten næstformand eller kassereren. Ved optagelse af lån, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, dog af den samlede bestyrelse. 

 
§3 FORRETNINGSUDVALGET

Foreningens organisation består af en valgt bestyrelse som indtræder i et forretningsudvalg sammen med de enkelte afdelingsformænd.
Dette udvalg arbejder i henhold til forretningsordenen.

 
§4 GENERALFORSAMLINGEN

4.1    Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

4.2    Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.

4.3    Indkaldelse til generalforsamling sker ved avertering i de lokale blade med mindst 14 dages varsel.

4.4    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skrifteligt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

4.5    Samtlige medlemmer der ikke er i kontingentrestance i deres afdeling, har adgang til generalforsamlingen og ret til at udtale sig og dermed stemmeret.

4.6    Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtige ved almindelig stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte afgiver deres stemme for forslaget.

4.7    Ekstraordinær generalforsamling afholdes når formanden eller bestyrelsens flertal ønsker det og skal afholdes når mindst 25 aktive medlemmer skrifteligt stiller krav herom til bestyrelsen.

4.8    Dagsorden til generalforsamling skal indeholde følgende:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Afdelingernes beretning
 4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
 6. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent
 7. Indkommende forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges for 2 år af gangen. 4 afgår på ulige år og 3 på lige år. Valgene afgøres ved prioriteringsvalgmetoden
 9. Godkendelse af afdelingsformænd fra de enkelte afdelinger.
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
 12. Evt.


 
§5

REGNSKAB OG REVISION

5.1    Regnskab går fra 1. januar til 31. december

5.2    Kassereren fører regnskabet og det fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen til godkendelse

5.3    Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 
§6 KONTINGENT/MEDLEMSFORHOLD

6.1    Kontingent fastsættes af FU for et år af gangen og fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

6.2    Som medlem kan optages enhver, der vil indordne sig under den i foreningen ønskede ånd og tone. Optagelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem/afdelingsformand.

6.3    Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra deltagelse i foreningens sammenkomster, hvis medlemmet har begået et groft brud på kammeratskabet i foreningen. Udelukkelsen kan højst gælde til nærmeste generalforsamling. Her træffes der beslutning om hvor lang tid udelukkelsen skal gælde.

 
§7 AFDELINGER

7.1    TMI´s afdelinger og deres medlemmer er forpligtiget til at overholde TMI´s vedtægter

7.2    Afdelingerne er ansvarlige for egen arbejdsfordeling/målsætning samt udfærdigelse af budget indenfor aftalte rammer med bestyrelsen

7.3    Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder finder sted efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

7.4    Valg af formand i de enkelte afdelinger foregår på følgende måde: Fodbold senior, vinteridræt, sponsor er på valg i ulige år - håndbold og fodbold ungdom er på valg i lige år.(det vil betyde i opstartsperioden at fodbold senior, vinteridræt og sponsor vælges for 1 år)

7.5    Afdelingerne afholder et afdelingsmøde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

7.6    Indkaldelse sker ved avertering i de lokale blade med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet, skal indsendes skrifteligt til formanden senest 4 dage før.

7.7    Dagsorden til afdelingsmødet skal indeholde følgende:
 1. Valg af dirigent
 2. Afd. beretning
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Information omkring budget
 5. Valg af bestyrelse bestående af formand samt x antal menige medlemmer efter afdelingens bestemmelser. Formanden vælges for 2 år af gangen og indtræder i forretningsudvalget.
 6. Valg af 1 suppleant
 7. Eventuelt

7.8    En afdelingsformand kan vælges til bestyrelsen, dog ikke som revisor eller suppleant.

7.9    Ekstraordinært afdelingsmøde indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller 25 % af afdelingens medlemmer skrifteligt stiller krav herom til afdelingsformanden. 
§8 FORENINGENS OPLØSNING

8.1    Til opløsning af forening kræves 2 generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum

8.2    Til opløsning kræves 2/3 af fremmødtes.

8.3    I tilfælde af foreningens opløsning afgør generalforsamlingen hvad der skal ske med foreningens ejendom, formue eller gæld.